Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die door T. Bulten Bouwmaterieel, gevestigd Nijverheidsweg 18 te Zelhem, hierna te noemen Bulten, worden aangegaan, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de betrokken wederpartij.

2. Alle aanbiedingen en offertes van Bulten zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen naar aanleiding van deze aanbiedingen en offertes alleen tot stand na schriftelijke bevestiging van de zijde van Bulten.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze afwijkingen schriftelijk met Bulten zijn overeengekomen.

4. Door het aangaan van een overeenkomst, het verstrekken van een opdracht of het plaatsen van een order, verklaart de wederpartij zich akkoord met deze algemene voorwaarden welke gedeponeerd liggen bij de Kamer van Koophandel onder nr 09080013.

4.1 Voor de huur van Grootmaterieel (bouwkranen en verreikers, etc.) gelden aanvullende voorwaarden.
Deze prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden. De aanvullende voorwaarden worden op eerste verzoek direct overhandigd of kosteloos toegezonden.

Verhuur van goederen

5. Indien goederen van Bulten worden gehuurd verklaart de huurder door de enkele ondertekening van de individuele huurovereenkomst, dan wel door het meenemen of in gebruik nemen van het gehuurde, het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.

6.1 De huurder dient het gehuurde overeenkomstig de aard en de bestemming daarvan te gebruiken. De huurder is verplicht het gehuurde als een goed huisvader te gebruiken.
6.2 De huurder is verplicht het gehuurde persoonlijk te gebruiken. Deze verplichting geldt niet bij gebruik door de gezinsleden van de huurder of personen die bij de huurder in dienstbetrekking werkzaam zijn.
6.3 De huurder is niet bevoegd het gehuurde geheel of ten dele om niet of onder bezwarende titel aan een derde in gebruik te geven, zonder dat daarvoor door Bulten uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.
7.1 Na beëindiging van de huurovereenkomst, op welke wijze en ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is de huurder verplicht het gehuurde in dezelfde goede staat als waarin hij dit ontvangen heeft weer aan Bulten ter beschikking te stellen.
7.2 Voor alle schade die tijdens de huur aan het gehuurde is toegebracht of ontstaan, is de huurder volledig en met zijn gehele vermogen aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat deze schade het gevolg is van een verborgen gebrek aan het gehuurde, welk gebrek reeds bestond bij het aangaan van de huurovereenkomst.
7.3 De huurder is onbeperkt en met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren of teniet gaan van het gehuurde tijdens de verhuurperiode, ten gevolge van diefstal, brand, verduistering, vernieling, ongeval, of welke andere oorzaak dan ook, tenzij de huurder aantoont dat het geheel of gedeeltelijk verloren of teniet gaan van het gehuurde is te wijten aan opzet of grove schuld van Bulten of van personen voor wiens handelen Bulten aansprakelijk is.

8. Voor het aangaan van de huurovereenkomst dient de huurder aan Bulten een zo nauwkeurig mogelijke opgave te doen van de te verrichten werkzaamheden, zodat door Bulten een verantwoord advies kan worden uitgebracht met betrekking tot de keuze van het te gebruiken materiaal. Bulten is te allen tijde bevoegd het aangaan van een huurovereenkomst te weigeren, indien het voorgenomen gebruik ongewenste risico’s voor het te verhuren materiaal met zich zou brengen, zulks ter beoordeling van Bulten.
Bij eventuele schade aan het gehuurde, ontstaan ten gevolge van de onjuiste werkwijze van de huurder, dan wel in verband met onjuiste of onvolledige opgaven van de huurder, loopt de huurperiode door tot de schade vanwege Bulten hersteld is. Gedurende de tijd die nodig is voor reparatie, wordt in ieder geval een minimum tarief van vijf dagen huur aan de huurder in rekening gebracht.

9.1 Eventuele gebreken, storingen of schade aan het gehuurde, ontstaan of toegebracht tijdens de periode van verhuur, dienen door de huurder onmiddellijk te worden gemeld aan Bulten.
9.2 Bulten is alsdan bevoegd het gehuurde onmiddellijk op te eisen en dit te repareren of te doen repareren, het gehuurde te vervangen, dan wel, indien reparatie of vervanging niet mogelijk blijkt, de huurovereenkomst te doen beëindigen met ingang van de datum waarop de schade, het gebrek of de storing zich manifesteerde, onder de bepaling dat de huurder zal zijn gehouden tot vergoeding van de kosten voor de reparatie en tot doorbetaling van de huur tot het einde van de huurperiode, tenzij de huurder aantoont dat de schade aan het gehuurde te wijten is aan de opzet of grove schuld van Bulten, dan wel van personen voor wiens gedragingen Bulten aansprakelijk is. Ook in het laatste geval is Bulten nooit gehouden tot meer dan reparatie, vervanging van het gehuurde of beëindiging van de overeenkomst, zulks ter keuze van Bulten.
10.1 Alle lasten, belastingen en heffingen, geheven of verschuldigd wegens het aanwezig of in gebruik hebben van het gehuurde tijdens de verhuurperiode, komen ten laste van de huurder. Ten laste van de huurder komen eveneens alle kosten, schaden of dwangsommen, onder benamingen in welke vorm dan ook opgelegd of ontstaan ten gevolge van het aanwezig hebben, dan wel gebruiken door de huurder van het gehuurde tijdens de huurperiode.
10.2 De huurder vrijwaart Bulten tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade, nadeel of hinder, ontstaan door het aanwezig hebben of gebruiken van het gehuurde tijdens de verhuurperiode.
10.3 Bulten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van schade, hinder of nadeel voor derden, dan wel voor de huurder in diens bedrijf, dan wel diens gezin, ontstaan ten gevolge van het aanwezig hebben, dan wel het gebruiken van het gehuurde tijdens de verhuurperiode.
11. Door verhuurder is een casco verzekering afgesloten voor het gehuurde. Aan de huurder wordt minimaal 5% premie doorberekend. Deze verzekering is verplicht. Indien huurder van deze verzekering geen gebruik wenst te maken, moet dit tevoren door huurder worden aangegeven en vastgelegd. Dan is de huurder met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle geleden schade, door welke oorzaak dan ook. Dit ontslaat de huurder niet van de plicht om voor het gehuurde een casco verzekering af te sluiten. De uitgebreide voorwaarden voor deze verzekering wordt op eerste verzoek direct overhandigd of kosteloos toegezonden.

11.1 Voor verzekering van stalen steiger (niet rolsteiger) gelden andere voorwaarden. Hiervoor kan per project een aanvraag voor verzekering gedaan worden. Ook hiervoor geld een premie van minimaal 5%. Deze verzekering is niet verplicht.

12. Door het aangaan van de huurovereenkomst machtigt de huurder Bulten, dan wel een door hem daartoe gemachtigde, te allen tijde de plaats of plaatsen waar het gehuurde zich bevindt te betreden en het gehuurde aan een onderzoek te onderwerpen. Bulten is te allen tijde gemachtigd het gehuurde weer terug te nemen, en de huurovereenkomst te ontbinden, om welke reden dan ook. De huurder is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaatsen mogelijk te maken en zijn medewerking te verlenen aan het door of namens Bulten in te stellen onderzoek.
13. Bulten is bevoegd van de huurder een waarborgsom te verlangen als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen, welke door de huurder uit de door hem gesloten overeenkomst en uit de wet jegens Bulten voortvloeien. De waarborgsom zal na beëindiging van de huurovereenkomst aan de huurder worden gerestitueerd, behoudens de bevoegdheid van Bulten om de waarborgsom geheel of ten dele te verrekenen met hetgeen de huurder op grond van de huurovereenkomst aan Bulten verschuldigd is, zonder dat hiervoor enige aanzegging of ingebrekestelling vereist is.

14.1 De huurovereenkomst eindigt door verloop van de tijd waarvoor deze is aangegaan.
14.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 heeft Bulten de bevoegdheid om de huurovereenkomst te allen tijde onmiddellijk te 
beëindigen, zodra de huurder met betaling van (een deel) van de huurprijs of met de nakoming van enige andere verplichtingen 
uit hoofde van de huurovereenkomst in gebreke blijft.
14.3 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 is Bulten bevoegd, indien het faillissement van de huurder wordt aangevraagd, 
indien de huurder surséance van betaling aanvraagt, indien de huurder een minnelijk akkoord aanbiedt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, indien de huurder overlijdt, indien de huurder onder curatele wordt gesteld, indien op het vermogen of bedrijf van de huurder, dan wel een deel daarvan, beslag wordt gelegd, dan wel indien de huurder zijn feitelijke woonof vestigingsplaats naar een land buiten Nederland verplaatst, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist is, de huurovereenkomst als geëindigd te beschouwen en zich in het bezit van de verhuurde goederen te stellen, onverminderd het recht van Bulten om enige andere bevoegdheid of enig ander recht op basis van de gesloten huurovereenkomst in te roepen, dan wel aanspraken op vergoeding geldend te maken.
14.4 In de gevallen genoemd in het voorgaande lid is Bulten bevoegd alle plaatsen te betreden of te doen betreden en de verhuurde goederen onder zich te nemen. De huurder verleent hierdoor aan Bulten het recht door het enkele aangaan van de huurovereenkomst.
14.5 De huurder verplicht zich jegens Bulten aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatele stelling aan de curator, dan wel bewindvoerder, mededeling te doen van de gesloten huurovereenkomst.
15. Onverminderd hetgeen hierna is bepaald inzake de kosten van incasso, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, genomen ter uitvoering van een door Bulten gesloten huurovereenkomst, voor zover deze redelijk zijn, voor rekening van de huurder.

16.1 De minimale verhuurperiode waarvoor met Bulten een overeenkomst kan worden aangegaan bedraagt een uur. Indien de huurovereenkomst langer dan een uur, doch minder dan een halve dag zal duren, wordt door Bulten het verhuurtarief van een halve dag in rekening gebracht. Duurt de verhuur langer dan een halve dag, doch minder dan een hele dag, dan wordt de huur voor een hele dag in rekening gebracht. Voor verhuur gedurende meer dan een dag, wordt ook voor een dagdeel het tarief voor een hele dag in rekening gebracht.
16.2 In het voorgaande lid wordt onder een uur verstaan een periode van 60 minuten en onder een dag een periode van acht uren. Wanneer de huurder het materieel intensiever gaat gebruiken dan 8 uur per dag en 5 dagen per week, dient hij dat vooraf te melden. Er zal dan een extra toeslag berekend worden.
16.3 De verhuurperiode vangt aan zodra het goed ter beschikking van de huurder is gesteld en eindigt nadat het goed weer in het bezit van Bulten is en door of namens Bulten is gecontroleerd op de goede werking.
16.4 Bedragen verschuldigd voor de verhuur van goederen, kleiner dan € 50,– dienen contant of per pin te worden voldaan, voordat het gehuurde aan de huurder wordt overhandigd.

Bepalingen inzake betaling huur/koopovereenkomsten

17. De facturen voor de door Bulten verhuurde goederen, dan wel de door Bulten geleverde goederen en/of diensten, worden zo spoedig mogelijk aan de huurder, de koper, dan wel de opdrachtgever verzonden. Het bedrag, vermeld in de factuur, moet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, zonder enige korting of aftrek en zonder dat compensatie is toegestaan.
18. nIndien op de dertigste dag na de factuurdatum het in rekening gebrachte bedrag niet of niet geheel is voldaan, is de huurder, koper of opdrachtgever in gebreke door het enkele verloop van de termijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In dat geval wordt het bedrag van de vordering van Bulten per maand of een gedeelte daarvan, verhoogd met een rente van 1%, dan wel, indien deze hoger is dan het hiervoor genoemde rentepercentage, het percentage van de wettelijke rente, bedoeld in artikel 6:120 van het Burgerlijk Wetboek. De rente zal vanaf de dag waarop de huurder, koper of opdrachtgever in gebreke is worden berekend over het gehele factuurbedrag. Bulten is dan ook gerechtigd het nog verhuurde materieel te retourneren of te doen retourneren en de huurovereenkomst te ontbinden.
19. In het geval dat de huurder, koper of opdrachtgever van rechtswege in gebreke is wegens niet betaling of niet tijdige betaling van het factuurbedrag, worden aan hem tevens zonder verdere ingebrekestelling of mededeling in rekening gebracht de kosten van buitengerechtelijke incasso van het factuurbedrag. Deze kosten zullen worden berekend volgens de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen minimaal € 250,–.
20. Bulten behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de wederpartij te verlangen.
21. Indien de huurder, koper of opdrachtgever, in dit artikel ook te noemen wederpartij, niet of niet tijdig betaalt, ingeval van een niet verschaffen van zekerheid als bedoeld in het voorgaande artikel, indien het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, indien de wederpartij een minnelijk akkoord aanbiedt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien de wederpartij met de vervulling van zijn betalingsverplichtingen in verzuim of in gebreke is, of indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Bulten niet of niet behoorlijk nakomt, zijn alle vorderingen van Bulten op de wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar.

22. In de gevallen omschreven in het vorige artikel, heeft Bulten boven en behalve de andere rechten, welke de wet en de overeenkomst hem toekennen, en onverminderd het bepaalde in artikel 14, het recht, hetzij zijn contractuele verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst door eenvoudige mededeling, geheel of gedeeltelijk te annuleren of te ontbinden, zonder dat er ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd de rechten van Bulten op nakoming en/of schadevergoeding.
23. Bulten is gerechtigd, indien de huurder, koper of opdrachtgever, met de tijdige betaling van één of meer opeisbare vorderingen jegens hem in gebreke is, deze vordering te compenseren met één of meer vorderingen, welk de huurder, koper, dan wel opdrachtgever, op enig moment op Bulten vermag te hebben.

Aansprakelijkheid

24.1 De aansprakelijkheid van Bulten voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade, welke het gevolg is van het niet of niet goed nakomen van de overeenkomst, is beperkt tot ten hoogste de huurprijs, dan wel de factuurwaarde van de geleverde goederen of diensten. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook zijn uitgesloten.
24.2 De aansprakelijkheid van Bulten, veroorzaakt door fouten in door hem verstrekte adviezen, kan slechts worden aanvaard voor zover adviezen schriftelijk zijn verstrekt en het betreffende werk geheel overeenkomstig het advies en met het door Bulten aanbevolen materiaal is uitgevoerd.
24.3 De in het voorgaande lid bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de factuurwaarde van de door Bulten geadviseerde en geleverde materialen, welke zijn verwerkt in dat gedeelte van het project waarop een eventuele fout in een advies betrekking had.
24.4 Iedere aansprakelijkheid van Bulten ter zake van adviezen vervalt door het verloop van drie maanden, te rekenen vanaf de dag waarop het advies werd verstrekt.

Levering en eigendomsvoorbehoud bij verkoop

25.1 De levering van goederen door Bulten geschiedt in beginsel vanaf het bedrijf van Bulten. De geleverde goederen zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de koper.
25.2 De koper is gehouden de goederen bij levering te controleren op zichtbare gebreken, alsmede na te gaan of de goederen zowel qua kwaliteit, als hoedanigheid en hoeveelheid in overeenstemming zijn met hetgeen hieromtrent in de overeenkomst is bepaald. Indien de koper zonder schriftelijke aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt de in ontvangst name als acceptatie aangemerkt.
26.1 Bulten blijft eigenaar van de verkochte goederen totdat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen jegens Bulten, daaronder begrepen die uit hoofde van eventuele eerdere transacties.
26.2 In de gevallen genoemd in artikel 21 is Bulten gerechtigd zich in het bezit te stellen of te doen stellen van alle goederen die zijn eigendom zijn gebleven en deze weg te halen of te doen weghalen, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. In verband met dit laatste, is Bulten bevoegd de percelen waar de door Bulten geleverde goederen zich bevinden te betreden of te doen betreden.
26.3 Over de verkochte goederen die eigendom van Bulten zijn gebleven, kan door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden beschikt, doch zij mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Reclame

27.1 Eventuele reclames met betrekking tot door Bulten geleverde goederen, dienen uitsluitend schriftelijk rechtstreeks ter kennis van Bulten te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. Ingeval van uitwendig waarneembare gebreken, dient zulks uiterlijk binnen acht dagen na ontvangt van de betreffende goederen te geschieden, ingeval van verborgen gebreken uiterlijk binnen acht dagen nadat een gebrek kon worden vastgesteld.
27.2 Bulten zal ten aanzien van alle reclames in de gelegenheid worden gesteld deze te controleren. Bij gegrond bevinding worden de goederen teruggenomen, of geruild, of wordt een reductie op de prijs gegeven, of worden andere maatregelen genomen, een en ander uitsluitend ter keuze van Bulten.
27.3 Een eventuele door Bulten gegeven garantie strekt zich niet verder uit, dan de garantie die Bulten jegens zijn leverancier geldend kan maken.

Overmacht

28. Ingeval van overmacht, waaronder mede begrepen stakingen, niet of niet tijdige aanvoer van grondstoffen, materialen of diensten, nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst, abnormale weersomstandigheden of enige andere omstandigheid ten gevolge waarvan Bulten gedurende kortere of langere tijd niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen of daarin gehinderd wordt, is Bulten gerechtigd de eventueel overeengekomen termijnen met de duur van de overmachtsituatie te verlengen. Indien van Bulten in redelijkheid geen nakoming kan worden gevergd, is Bulten gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren en/of te ontbinden, zonder tot vergoeding van eventuele schade – hoe ook genaamd – verplicht te zijn.

Rechtskeuze

29. Op alle door Bulten gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Keuze rechter

30. Ten aanzien van alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bevoegd de rechter van de plaats van vestiging van Bulten, zijnde de Kantonrechter te Terborg of de Rechtbank te Arnhem.